Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum przetargów 2017

Tytuł przetargu Wynik Wprowadził
SKO-EKO/K3/301/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie sektorowego zapytania o cenę w przedmiocie "Przekroczenie kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną torów linii kolejowej nr 190 Bielsko - Biała - Cieszyn na dz. ewid. 1330/3 i 1150/10 w miejscowości Pogórze gm. Skoczów".

PDF icon Informacja o unieważnieniu postępowania. Maurycy Pisz
2017-12-20
SKO-EKO/MS/300/2017

Sektorowe zapytanie o cenę, w przedmiocie "Czyszczenie i monitoring telewizyjny przewodów kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami, na terenie miasta Skoczowa oraz opis istniejącego stanu technicznego tych urządzeń".

PDF icon Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Maurycy Pisz
2017-09-07
SKO-EKO-341/Gś-T/100/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznego w przedmiocie: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Wilamowice, Międzyświeć, Kiczyce i Ochaby Gmina Skoczów”.

 

Uwaga !

Dnia 26.04.2017r. w kolumnie wynik postępowania (OWO)  zamieszczono zażalenie na wynik przedmiotowego postępowania.

Uwaga !

W dniu 04.05.2017r. w kolumnie wynik postępowania (OWO) opublikowane zostały następujące dokumenty:

1. Stanowisko wykonawcy KAN-EKO Sp. z o.o. w sprawie objetej zażaleniem z dnia 24.04.2017r. wraz z wyjaśnieniami do polis ubezpieczeniowych.

2. Odpowiedź Zamawiającego z dnia 04.05.2017r. na zażalenie wniesione w dniu 24.04,2017r.

3. Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i powtórzeniu tej czynności w przedmiotowym postępowaniu.

 

Uwaga !

W dniu 16.05.2017r. w kolumnie wynik postępowania (OWO) zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wyłonionej  po powtórzeniu czynności  badania i oceny ofert w związku z otrzymanym zażaleniem.

 

Uwaga !

W dniu 19.05.2017r. w kolumnie wynik postępowania (OWO) zamieszczono zażalenie na wynik przedmiotowego postępowania.

Uwaga !

W dniu 25.05.2017r. w w kolumnie wynik postępowania (OWO) zamieszczone zostały następujące dokumenty:

1. Stanowisko wykonawcy KAN-EKO Sp. z o.o. w sprawie objętej zażaleniem z dnia 19.05.2017r.

2. Odpowiedź Zamawiającego z dnia 25.05.2017r. na zażalenie wniesione w dniu 19.05,2017r.

 

 

 

PDF icon Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDF icon Zażalenie na wynik postępowania.
PDF icon Stanowisko wykonawcy KAN-EKO Sp. z o.o. w sprawie obj. zażaleniem oraz wyjaśnienia do polis.
PDF icon Odpowiedź Zamawiającego na zażalenie.
PDF icon Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i powtórzeniu czynności.
PDF icon Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - powtórzona czynność
PDF icon Zażalenie na wynik postępowania.
PDF icon Stanowisko wyjkonawcy KAN-EKO Sp. z o.o. w sprawie obj. zażaleniem z dnia 19.05.2017r.
PDF icon Odpowiedź Zamawiającego na zażalenie z dnia 19.05.2017r.
Maurycy Pisz
2017-05-16
SKO-EKO/JRP-O/ZP/1/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścików w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu." w ramach projektu "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścików w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Skoczów"  dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" II oś priorytetowa "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".

 

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP nr 41795-2017 Maurycy Pisz
2017-03-13