Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum przetargów 2016

Tytuł przetargu Wynik Wprowadził
SKO-EKO/JRP-O/ZP/3/2016

Postępowanie o udzieleniu zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu"  dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" II oś priorytetowa "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".

Uwaga !
Przed rozpoczęciem pracy z dokumentami zawartymi w załącznikach prosimy o rozpakowanie pobranego pliku skompresowanego na pulpit, bądź do folderu moje dokumenty. W przypadku, gdy podczas próby otwarcia konkretnego pliku pojawia się komunikat „Wystąpił błąd podczas otwierania tego dokumentu. Odmowa dostępu” prosimy skopiować ten dokument  w wybrane przez siebie miejsce np. pulpit i otwierać z nowej lokalizacji.

Uwaga !
W zakładce wyjaśnienia zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP 354725-2016 z dnia 30.11.2016. oraz wyjaśnienia treści siwz cz. 1.
Ponadto zamieszczono poprawione załączniki 3,5,6 w formie edytowalnej oraz uzupełniono załączniki dotyczące dokumentacji projektowej.

 

 

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP nr 36628-2017 Maurycy Pisz
2017-03-03
SKO-EKO-341/GŚ-L/101/2016

Przetarg nieograniczony, sektorowy na sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Skoczowie.

PDF icon Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Maurycy Pisz
2016-12-07
SKO-EKO/JRP-O/ZP/2/2016

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług związanych z promocją projektu pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Skoczów", realizowanego w ramach działania 2.3. "Gospodarka  wodno - ściekowa w aglomeracjach" II oś priorytetowa "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu"  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

PDF icon Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Maurycy Pisz
2016-11-18
SKO-EKO-341/GŚ-L/101/2016

Przetarg nieograniczony, sektorowy na sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Skoczowie.