Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Ostatnia modyfikacja 2020-11-13, Maurycy Pisz

Treść Treść ogłoszenia SIWZ Data wprowadzenia Wprowadził
GŚ-T.252.8.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Skoczowie".

PDF icon Ogłoszenie o zamówieniu nr 609523-N-2020 Package icon Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1 do 7
Package icon Załączniki do siwz w formacie edytowalnym
2020-11-13 Maurycy Pisz