Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole

Data

kontroli

Podmiot przeprowadzający kontrolę Temat i zakres kontroli Zalecenie pokontrolne Realizacja wniosków z kontroli
11.09.2013r do 23.09.2013r

Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Delegatura WIOŚ w Bielsku Białej, ul. Partyzantów 117, 43-316 Bielsko Biała

- ograniczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lub do ziemi,

- ocena stopnia spełnienia założeń KPOŚK,

- wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

1. Brak realizacji obowiązku przedkładania raz w roku Staroście Cieszyńskiemu i do RZGW w Gliwicach raportu z pracy ujęcia wód.

2. Nie przesyłanie do WIOŚ wyników pomiarowów ilości pobieranej wody z ujęcia podziemnego.

3. Nie dokonano rejestracji i nie złożono raportu do KOBIZE za emisję zanieczyszczeń do powietrza.

1. MS SKO- EKO Sp z o.o. będzie przekazywać roczny raport z pracy ujęcia wód podziemnych Staroście Cieszyńskiemu oraz RZGW w Gliwicach. Raport za 2013r. zostanie przekazany w styczniu 2014r.

2. 18.10. 2013r. przekazano do WIOŚ Del. Bielsko Biała wyniki obowiązkowych pomiarów ilości pobieranej wody podziemnej ze studni na dz. nr 191 obr.2 w Skoczowie za III kwartał 2013r.

3.MS SKO- EKO sp.z o.o. złożyła zaległe raporty do bazy KOBIZE o emisji zanieczyszczeń do powietrza za lata 2010,2011,2012.

13.01.2014 do 15.01.2014r.

Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Delegatura WIOŚ w Bielsku Białej, ul. Partyzantów 117, 43-316 Bielsko Biała

- Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

-Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i do ziemi,

-Wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska.

-całodobowy pobór ścieków surowych i oczyszczonych wraz z analizą.

brak

brak

 

25.03.2014 do 26.03.2014

Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Delegatura WIOŚ w Bielsku Białej, 43-316 Bielsko Biała ul. Partyzantów 117

- sprawdzanie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi,

- ocena stopnia spełnienia założeń KPOŚ,

- wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

brak brak
04.06.2014 do 05.06.2014

Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Delegatura WIOŚ w Bielsku Białej, 43-316 Bielsko Biała ul. Partyzantów 117

- Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

- Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i do ziemi.

- Wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska.

 

 

brak brak
11.08.2014 do 13.08.2014

Śląski  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Delegatura WIOŚ w Bielsku - Białej,ul. Partyzantów 117,43-316 Bielsko Biała
 

- rezalizacja zadań wynikających w KPOŚK ,

-ograniczenie ładunku zanieczyszczeńodprowadzanych do wód i do zeimi,

- ocena spełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami.

brak brak

24.03.2015 do 24.03.2015

 

 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

 

- korzystanie z wód,

- utrzymanie wód i urządzeń wodnych,

- przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne.

brak

brak

 

19.04.2016r. do 19.04.2016r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Kontrola zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach brak zrealizowano zgodnie z umową
05.07.2016r. do 05.07.2016r.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Kontrola zadania pn."Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kiczyce i Pierściec Gmina Skoczów" zgodnie z umową 56/2014/236/OW/ot/p brak

zrealizowano zgodnie z umową

11.05.2017r.- 22.05.2017r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach gospodarka wodno-ściekowa zgodnie z protokołem zrealizowano zgodnie z umową
27.06.2017r.- 28.06.2017r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Kontrola zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW zgodnie z protokołem zrealizowano zgodnie z umową
3.10.2017r.- 17.10.2017r. ZUS Bielsko Biała zgodnie z upoważnieniem brak brak