Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Miejska Spółka Sko-Eko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.bip.sko-eko.skoczow.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: styczeń 2012

Data ostatniej istotnej aktualizacji: wrzesień 2020

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest dostosowana do obsługi za pomocą technologii asystujących. 

Materiały opublikowane przed 23 września 2020 roku nie są w części dostępne:

 • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
 • Filmy nie posiadają transkrypcji,
 • Niektóre dokumenty nie posiadają możliwości odczytu za pomocą technologii asystujących.

Materiały opublikowane od dnia 23 września mają zapewnioną dostępność cyfrową:

 • Zdjęcia posiadają opisy alternatywne,
 • Materiały wideo mają zapewnioną transkrypcję oraz w przypadku konieczności - audiodeskrypcję,
 • Dokumenty posiadają alternatywną formę odczytu za pomocą technologii asystujących,
 • Publikacje internetowe (miedzy innymi Wieści Skoczowskie) posiadają alternatywną formę tekstową w formacie HTML.

Brak określenia języka strony może powodować niewłaściwy odczyt strony przez technologie asystującą.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 21 września 2020 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony internetowej.

 

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Zając, biuro@sko-eko.skoczow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 334799470.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, 
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek posiada dwa wejścia, przy czym jedno wejście z tyłu budynku, jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Wejście z tyłu budynku umożliwia dojście do biura obsługi klienta zlokalizowanego na parterze z pomocą osoby trzeciej. Możliwość udzielenia pomocy osoby trzeciej można uzyskać dzwoniąc na nr telefonu : ( 33 ) 479 94 70. Drzwi wejściowe tylne nie otwierają się automatycznie. Osoba niepełnosprawna może poruszać się po parterze budynku Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z o.o. bez przeszkód architektonicznych.  

Drzwi główne wejściowe – barierki oraz możliwość skorzystania z dzwonka.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku nie jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.  Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek nie jest wyposażony w pochylnię czy platformę oraz nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe są ogólnodostępne. Istnieje możliwość podjechania i zaparkowania bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku oraz od tyłu budynku.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

W Miejskiej Spółce SKO-EKO sp. z o.o. nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

7.    Zapewnienie dostępu alternatywnego

Zapewniony jest alternatywny dostęp do obsługi mieszkańców poprzez obsługę na parterze budynku. Istnieje także możliwość dojazdu do zainteresowanej strony w celu załatwienia sprawy po uprzednim zgłoszeniu pod wskazanym numerem telefonu : ( 33 ) 479 94 70.

Uwagi końcowe:

Pracownicy Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z o.o. są przygotowani do udzielania informacji w kwestii dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Zostanie zapewniony tłumacz języka migowy.

W najbliższym czasie Spółka przewiduje prace projektowe dotyczące remontu budynku   przy ul. Olszyna 10,  których celem jest likwidacja barier architektonicznych poprzez dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.