Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia do aktualnych przetargów

Tytuł przetargu Wyjaśnienia Wprowadził
SKO-EKO/JRP/ZP-1/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa istniejącego układu dróg wewnętrznych i chodników na terenie oczyszczalni ścieków w Skoczowie" w ramach projektu "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu". dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" II oś priorytetowa "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".

Uwaga !

W zakładce wyjaśnienia zamieszczono wyjaśnienia treści siwz cz. 1.

UWAGA !

W zakładce wyjaśnienia treści SIWZ opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 19.04.2018r. o godz. 11:15.

PDF icon Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia cz. 1
PDF icon Informacja z otwarcia ofert
Maurycy Pisz