Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia do aktualnych przetargów

Tytuł przetargu Wyjaśnienia Wprowadził
SKO-EKO/Eo/ZP-104/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Skoczowie".

Uwaga!
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na zapytania wykonawców opublikowano dokument "Wyjaśnienia oraz zmiana treści siwz".

Uwaga!
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 14.11.2019r. o godz. 9:15.

Uwaga!
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26.11.2019r.

 

 

PDF icon Wyjaśnienia oraz zmiana treści siwz.
PDF icon Informacja z otwarcia ofert
PDF icon Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Maurycy Pisz