Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne wyniki wyboru ofert

Tytuł przetargu Wynik postępowania (OWO) Data wyniku Wynik wprowadził
GŚ-T.252.8.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Skoczowie".

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 08.12.2020r.

Uwaga:
W zakładce wyjasnienia treści siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 27.11.2020r. o godz. 11:05.

 

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-12-23 Maurycy Pisz
GŚ-T.252.5.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w technologii bezwykopowej CIPP na terenie miasta Skoczowa - ETAP II".

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informacje o wyborze ofert najkorzystniejszych z dnia 16.06.2020r. w zakresie części 1 oraz części 2 zamówienia.

 

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 21.05.2020r. o godz. 11:05.

 

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na zapytanie wykonawcy opublikowano dokument pt. "Wyjaśnienia treści siwz część 3".

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia tresci siwz opublikowano informację o przedłużeniu terminu składania ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o numrze BZP-540083931-N-2020 - zmiana terminu składania ofert.

 

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na zapytanie wykonawcy opublikowano dokument pt. "Wyjaśnienia treści siwz część 2".

 

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na zapytanie wykonawcy opublikowano dokument pt. "Wyjaśnienia treści siwz".

Uwaga:
Z uwagi na duży rozmiar plików video, nagrania z kontroli sieci przeznaczonej do renowacji dostępne są do pobrania pod poniższymi adresami:

Płyta-DVD-01 tutaj
Płyta-DVD-02 tutaj
Płyta-DVD-03 tutaj
Płyta-DVD-04 tutaj
Płyta-DVD-05 tutaj
Płyta-DVD-06 tutaj
Płyta-DVD-07 tutaj

 

Po pobraniu pliku, należy rozpakować archiwum ZIP. W rozpakowanym folderze znajduję się program MoleViev służący do przeglądania inspekcji CTV. Po otwarciu aplikacji należy wybrać pole "Otwórz inspekcję" i wybrać odpowiedni plik. Pliki poszczególnych inspekcji nazwane są numerami studni początkowej i końcowej wg. oznaczenia z dokumentacji projektowej.

 

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-07-09 Maurycy Pisz
GŚ-T.252.6.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Dostawa samochodu specjalnego przystosowanego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji w zakresie średnic od 50 mm do 600 mm o DMC do 5,5t".

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informcję o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 17.06.2020r.

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 05.06.2020r. o godz. 11:05.

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na pytania wykonawców opublikowano dokument pt. "Wyjaśnienia treści siwz ". Ponadto opublikowano zmodyfikowany załącznik nr 7 siwz "Specyfikacja techniczna samochodu specjalnego z zabudową do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji w zakresie średnic od 50 mm – do 600 mm" w formacie edytowalnym.
 

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-07-08 Maurycy Pisz
GS-T.252.7.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w przedmiocie "Remont pomieszczeń biurowych i sanitarnych w budynku administracyjnym Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o.".

PDF icon Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. 2020-06-16 Maurycy Pisz
GS-T.252.4.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiocie: "Awaryjna przebudowa instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej z systemem detekcji gazów w Budynku Krat w Oczyszczalni ścieków w Skoczowie".

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-05-25 Maurycy Pisz
GS-T.252.3.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją w sołectwach Ochaby i Pierściec - zadanie K15".

 

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na zapytanie wykonawcy opublikowano "Wyjaśnienia treści siwz część 1".

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na zapytanie wykonawcy opublikowano "Wyjaśnienia treści siwz część 2".

Uwaga :
W zakładce wyjaśnienia trści siwz, w odpowiedzi na zapytanie wykonawcy opublikowano "Wyjaśnienia treści siwz część 3" oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540064118-N-2020 z dnia 14.04.2020r. - modyfikacja treści siwz i przedłużenie terminu składania ofert.

Uwaga:

W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 21.04.2020r. o godz. 9:15

Uwaga :
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 13.05.2020r.

 

 

 

 

 

 

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-05-25 Maurycy Pisz
GŚ-T.252.1.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Dostawa flokulantów kationowych w roku 2020 na potrzeby Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o."

Uwaga!
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na zapytanie wykonawcy opublikowano dokument "Wyjaśnienia treści siwz"

Uwaga!
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 14.02.2020r. o godz. 9:15

 

 

PDF icon Informacja w wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 1, PDF icon Informacja w wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 1 - str. 2, PDF icon Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 2 2020-03-18 Maurycy Pisz
SKO-EKO/Eo/ZP-104/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Skoczowie".

Uwaga!
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na zapytania wykonawców opublikowano dokument "Wyjaśnienia oraz zmiana treści siwz".

Uwaga!
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 14.11.2019r. o godz. 9:15.

Uwaga!
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26.11.2019r.

 

 

PDF icon Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. 2019-11-26 Maurycy Pisz
SKO-EKO/Eo/ZP-201/2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w przedmiocie "Usługa czyszczania Wydzielonej Komory Fermentacyjnej Otwartej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Skoczowie".

PDF icon Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. 2019-11-08 Maurycy Pisz
SKO-EKO/K-11/ZP-103/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją - Międzyświeć etap II - Zachodni".

UWAGA!
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 03.09.2019r.

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 29.07.2019r. o godz. 9:15.

 

 

 

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510194399-N-2019 2019-09-16 Maurycy Pisz

Strony