Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne wyniki wyboru ofert

Tytuł przetargu Wynik postępowania (OWO) Data wyniku Wynik wprowadził
SKO-EKO/Eo/ZP-101/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznego w przedmiocie: "Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Skoczowie".

PDF icon Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2018-11-08 Maurycy Pisz
SKO-EKO/K1-U/300/2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiocie: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kiczyce i Pierściec w zlewni przepompowni P4 II”.

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego. 2018-08-03 Maurycy Pisz
SKO-EKO/JRP/ZP-1/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa istniejącego układu dróg wewnętrznych i chodników na terenie oczyszczalni ścieków w Skoczowie" w ramach projektu "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu". dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" II oś priorytetowa "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".

Uwaga !

W zakładce wyjaśnienia zamieszczono wyjaśnienia treści siwz cz. 1.

UWAGA !

W zakładce wyjaśnienia treści SIWZ opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 19.04.2018r. o godz. 11:15.

UWAGA !!!

W ZAKŁADCE WYJAŚNIENIA ZAMIESZCZONO INFORMACJĘ O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Z DNIA 22.05.2018R.

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500131322-N-2018 2018-06-11 Maurycy Pisz
SKO-EKO/K2/101/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przedmiocie: "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Ochaby, Międzyświeć i Wilamowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej w sołęctwie Ochaby - Gmina Skoczów - z podziałem na 3 zadania, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej - EFRROW - na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich / poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów. Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Uwaga: W zakładce wyjaśnienia zamieszczono sprostowanie treści siwz.

Uwaga: W zakładce wyjaśnienia zamieszczono sprostowanie treści siwz dotyczące błędnego załącznika 1C.

Uwaga: W zakładce wyjaśnienia zamieszczono wyjaśnienia treści siwz cz. 1.

Uwaga:

W zakładce wyjaśnienia zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP 500072784-N-2017 z dnia 11.12.2017r. oraz wyjaśnienia treści siwz cz. 2.

Uwaga !!!

W zakładec wyjaśnienia zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP 500075437-N-2017 z dnia 14.12.2017r. wraz z dokumentem zawierającym modyfikacje treści siwz, ponadto zamieszczono zmodyfikowany załącznik nr 6 do siwz w wersji edytowalnej.

 

UWAGA !!!

W zakładce wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczono informację z otwarcia ofert dla zadań 1,2 oraz 3, które odbyło się w dniu 22.12.2017 r. o godz. 11:15

UWAGA !!!

W zakładce wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania 1.

 

UWAGA !!!

W zakładce wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania 2 oraz Zadania 3.

 

 

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500043210-N-2018 2018-02-28 Maurycy Pisz
SKO-EKO/K3/N1/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie negocjacji w przedmiocie "Przekroczenie kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną torów linii kolejowej nr 190 Bielsko - Biała - Cieszyn na dz. ewid. 1330/3 i 1150/10 w miejscowości Pogórze gm. Skoczów".

PDF icon Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2018-01-30 Adam Roszkowski