Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

OGÓLNY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest:
  Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o.,  ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczów, tel. (33) 479 94 70.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 1. Celem przetwarzania Państwa danych jest:
 • podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usługi), odpowiedzi na pisma i wnioski,
 • realizacja usług związanych z działalnością naszej Spółki – odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180 oraz z późniejszymi zmianami) – w tym zawieranie umów z klientami, wystawianie  faktur i ich wysyłka formie elektronicznej i tradycyjnej, wezwania do zapłaty, zawiadomienia o odcięciu, pozostała korespondencja)
 • realizacja spraw związanych z potencjalnym przyłączeniem nieruchomości klienta do urządzeń  kanalizacyjnych lub odbioru nieczystości, eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych oraz prowadzenie zadań związanych  z budowa, rozbudową i przebudową urządzeń kanalizacyjnych,
 • rozpatrywanie oraz odpowiadanie na skargi, wnioski, roszczenia, prośby, itp. kierowane przez Klientów lub osoby poszkodowane działalnością Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z .o.o.
 • wykonanie ciążących na Miejskiej Spółce SKO-EKO sp. z o.o. obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych,
 • prowadzenie spraw windykacyjnych i sądowych w przypadku dochodzenia swych roszczeń,
 • realizacja zadań związanych z świadczeniem usług na rzecz MS SKO-EKO sp. z o.o. w tym zawieranie umów z kontrahentami, dostawcami usług, przewoźnikami.
 • realizacja umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie dokumentacji przetargowej,
 • archiwizacja dokumentacji wytworzonej w Spółce wynikającej z przepisów o archiwizacji;
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa – monitoring wizyjny,
 • realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko pracy w Spółce,
 • realizacja zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem praktyk studenckich, zawarciem umów absolwenckich lub umów o odbycie stażu.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas
  • okres przez jaki są świadczone usługi;
  • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
  • okres na jaki została udzielona zgoda.
 2. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 3. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przekazywane do państwa trzeciego -poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Zgoda ma charakter dobrowolny, ale może być niezbędna dla skorzystania/realizacji z uprawnienia dla którego została udzielona, bez której to zgody zamierzony przez uprawnionego cel przetwarzania danych nie będzie mógł być zrealizowany.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
 8. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt do Inspektora Danych Osobowych w Spółce pod nr tel. 33 479 94 70 lub na adres e-mail : abi@sko-eko.skoczow.pl 

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM FUNKCJONUJĄCYM NA TERENIE MIEJSKIEJ SPÓŁKI SKO-EKO SP. Z O.O. W SKOCZOWIE

Monitoring prowadzony jest w celu:   zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających na terenie oczyszczalni, ograniczenia zachowań i zdarzeń niepożądanych, ograniczenia dostępu na teren oczyszczali osób nieuprawnionych i niepożądanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Obszar monitoringu obejmuje: budynek krat oraz tylna brama wjazdowa na teren oczyszczalni.

Monitoring  rejestruje obraz, który będzie przechowywany przez okres 3 miesięcy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane


Szczegółowe informacje o tym dokumencie
Autor dokumentu: Renata Zając
Wprowadził: Renata Zając, 2017-11-23 10:15
Zmodyfikował: Renata Zając, 2017-11-23 10:15
Data wytworzenia: 2017-11-13 6:44

 

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1.0 - bieżąca 2017-11-23 10:15 Renata Zając
Opublikował: 
Renata Zając
Ostatnia zmiana: 
2017-11-23 10:15