Biuletyn Informacji Publicznej

GŚ-T.252.6.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Dostawa samochodu specjalnego przystosowanego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji w zakresie średnic od 50 mm do 600 mm o DMC do 5,5t".

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informcję o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 17.06.2020r.

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 05.06.2020r. o godz. 11:05.

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz, w odpowiedzi na pytania wykonawców opublikowano dokument pt. "Wyjaśnienia treści siwz ". Ponadto opublikowano zmodyfikowany załącznik nr 7 siwz "Specyfikacja techniczna samochodu specjalnego z zabudową do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji w zakresie średnic od 50 mm – do 600 mm" w formacie edytowalnym.
 

Rok: 
2020
Status: 
Wyniki
Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ): 
Data wprowadzenia: 
2020-05-21
Wprowadził: 
Maurycy Pisz
Wynik postępowania (OWO): 
Data wyniku: 
2020-07-08
Wynik wprowadził: 
Maurycy Pisz