Biuletyn Informacji Publicznej

GŚ-T.252.8.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Skoczowie".

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 08.12.2020r.

Uwaga:
W zakładce wyjasnienia treści siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 27.11.2020r. o godz. 11:05.

 

Status: 
Wyniki
Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ): 
Data wprowadzenia: 
2020-11-13
Wprowadził: 
Maurycy Pisz
Wynik postępowania (OWO): 
Data wyniku: 
2020-12-23
Wynik wprowadził: 
Maurycy Pisz