Biuletyn Informacji Publicznej

SKO-EKO/JRP-O/ZP/1/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścików w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu." w ramach projektu "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścików w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Skoczów"  dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" II oś priorytetowa "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".

 

Rok: 
2017
Status: 
Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ): 
Data wprowadzenia: 
2017-01-17
Wprowadził: 
Maurycy Pisz
Data wyniku: 
2017-03-13
Wynik wprowadził: 
Maurycy Pisz