Biuletyn Informacji Publicznej

SKO-EKO/K-11/ZP-103/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją - Międzyświeć etap II - Zachodni".

UWAGA!
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 03.09.2019r.

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 29.07.2019r. o godz. 9:15.

 

 

 

Rok: 
2019
Status: 
Wyniki
Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ): 
Data wprowadzenia: 
2019-07-11
Wprowadził: 
Maurycy Pisz
Data wyniku: 
2019-09-16
Wynik wprowadził: 
Maurycy Pisz