Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne wyniki wyboru ofert

Tytuł przetargu Wynik postępowania (OWO) Data wyniku Wynik wprowadził
SKO-EKO/K-8/ZP-102/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w technologii bezwykopowej CIPP na terenie miasta Skoczowa".

Uwaga !
W zakładce wyjaśnienia treści SIWZ opublikowano informacje o wyborze ofert najkorzystniejszych z dnia 25.07.2019r. dla Zadania 1 oraz Zadania 2

UWAGA:
W ZAKŁADCE WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ OPUBLIKOWANO INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 01.07.2019R. O GODZ. 9:15.

 

UWAGA:
W zakładce wyjaśnienia zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540115626-N-2019 oraz sprostowanie treści siwz. Ponadto do siwz dołączono uzupełnioną stronę 4 siwz w pliku "uzupelniona_strona_4_siwz.pdf".

Uwaga:
Z uwagi na duży rozmiar plików video, nagrania z kontroli sieci przeznaczonej do renowacji dostępne są do pobrania pod poniższymi adresami:

Plytka-01 tutaj
Plytka-02 tutaj
Plytka-03 tutaj
Plytka-04 tutaj
Plytka-05 tutaj
Plytka-06 tutaj
Plytka-07 tutaj
Plytka-08 tutaj
Plytka-09 tutaj
Plytka-10 tutaj
Plytka-11 tutaj
Plytka-12 tutaj
Plytka-13 tutaj
Plytka-14 tutaj

Po pobraniu pliku, należy rozpakować archiwum ZIP. W rozpakowanym folderze znajduję się program MoleViev służący do przeglądania inspekcji CTV. Po otwarciu aplikacji należy wybrać pole "Otwórz inspekcję" i wybrać odpowiedni plik. Pliki poszczególnych inspekcji nazwane są numerami studni początkowej i końcowej wg. oznaczenia z dokumentacji projektowej.

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP-510174573-N-2019 2019-08-21 Maurycy Pisz
SKO-EKO/K6;K9/ZP-101/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skoczów, w sołectwach Kiczyce, Ochaby i Wilamowice".

Uwaga:
W zakładce wyjaśnienia treści siwz zamieszczono wyjaśnienia treści siwz z dnia 09.05.2019r.

Uwaga !
W zakładce wyjaśnienia treści SIWZ opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 15.05.2019r. o godz. 9:15.

Uwaga !
W zakładce wyjaśnienia treści SIWZ opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.05.2019r.

 

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP-510112106-N-2019 2019-06-05 Maurycy Pisz
SKO-EKO/K-10/ZP-100/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowdzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją - Skoczów rejon ul. Puścina".

Uwaga: W zakładce wyjaśnienia zamieszczono sprostowanie treści siwz.

UWAGA !

W zakładce wyjaśnienia treści SIWZ opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 26.04.2019r. o godz. 09:15.

UWAGA !

W ZAKŁADCE WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ZAMIESZCZONO INFORMACJĘ O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Z DNIA 07.05.2019R.

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP-510095753-N-2019 2019-05-16 Maurycy Pisz
SKO-EKO/K7/200/2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w przedmiocie "Rozbudowa sieci kanalizacji saniatrnej w ul. Bajerki w Skoczowie".

 

PDF icon Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. 2019-04-10 Maurycy Pisz
SKO-EKO/Eo/ZP-301/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiocie: "Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Skoczowie".

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 2018-12-18 Maurycy Pisz
SKO-EKO/Eo/ZP-101/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznego w przedmiocie: "Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Skoczowie".

PDF icon Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2018-11-08 Maurycy Pisz
SKO-EKO/K1-U/300/2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiocie: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kiczyce i Pierściec w zlewni przepompowni P4 II”.

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego. 2018-08-03 Maurycy Pisz
SKO-EKO/JRP/ZP-1/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa istniejącego układu dróg wewnętrznych i chodników na terenie oczyszczalni ścieków w Skoczowie" w ramach projektu "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu". dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" II oś priorytetowa "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".

Uwaga !

W zakładce wyjaśnienia zamieszczono wyjaśnienia treści siwz cz. 1.

UWAGA !

W zakładce wyjaśnienia treści SIWZ opublikowano informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 19.04.2018r. o godz. 11:15.

UWAGA !!!

W ZAKŁADCE WYJAŚNIENIA ZAMIESZCZONO INFORMACJĘ O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Z DNIA 22.05.2018R.

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500131322-N-2018 2018-06-11 Maurycy Pisz
SKO-EKO/K2/101/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przedmiocie: "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Ochaby, Międzyświeć i Wilamowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej w sołęctwie Ochaby - Gmina Skoczów - z podziałem na 3 zadania, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej - EFRROW - na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich / poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów. Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Uwaga: W zakładce wyjaśnienia zamieszczono sprostowanie treści siwz.

Uwaga: W zakładce wyjaśnienia zamieszczono sprostowanie treści siwz dotyczące błędnego załącznika 1C.

Uwaga: W zakładce wyjaśnienia zamieszczono wyjaśnienia treści siwz cz. 1.

Uwaga:

W zakładce wyjaśnienia zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP 500072784-N-2017 z dnia 11.12.2017r. oraz wyjaśnienia treści siwz cz. 2.

Uwaga !!!

W zakładec wyjaśnienia zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP 500075437-N-2017 z dnia 14.12.2017r. wraz z dokumentem zawierającym modyfikacje treści siwz, ponadto zamieszczono zmodyfikowany załącznik nr 6 do siwz w wersji edytowalnej.

 

UWAGA !!!

W zakładce wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczono informację z otwarcia ofert dla zadań 1,2 oraz 3, które odbyło się w dniu 22.12.2017 r. o godz. 11:15

UWAGA !!!

W zakładce wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania 1.

 

UWAGA !!!

W zakładce wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania 2 oraz Zadania 3.

 

 

PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500043210-N-2018 2018-02-28 Maurycy Pisz
SKO-EKO/K3/N1/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie negocjacji w przedmiocie "Przekroczenie kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną torów linii kolejowej nr 190 Bielsko - Biała - Cieszyn na dz. ewid. 1330/3 i 1150/10 w miejscowości Pogórze gm. Skoczów".

PDF icon Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2018-01-30 Adam Roszkowski

Strony